do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 6/2015, data dodania: 02.06.2015

Artykuł aktualny na dzień 21-06-2018*

*Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się w przypadkach wskazanych w art. 35b ust. 1 pkt 1–5 uor. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują drobne zmiany w tym zakresie w pkt 1 i 2. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). Przepisy dot. odpisów aktualizujących wartość należności są zawarte w § 10 (wcześniej był to § 8 ust. 4 rozp. MF z 5 lipca 2010 r. – Dz.U. z 2017 r. poz. 760). W opisie zasad funkcjonowania konta 290 nie nastąpiły żadne zmiany.

Odpisy aktualizujące należności cywilnoprawne – zasady ich tworzenia

Jednostki sektora finansów publicznych mają obowiązek corocznego dokonywania odpisów aktualizujących. Wiąże się to z zasadą ostrożności. Pojawiającym się problemem jest ustalanie jego wysokości, jak również ewentualna możliwość stosowania zbiorczych odpisów aktualizujących czy też wprowadzania w polityce rachunkowości uproszczeń co do zasad prowadzenia owego odpisu aktualizującego. Jest to ważne zagadnienie i nie może być pominięte przy analizie należności cywilnoprawnych. W tym rozdziale przedstawione są zagadnienia związane z obowiązkiem dokonywania odpisów aktualizujących dotyczących należności cywilnoprawnych do sprawozdania finansowego – bilansu. Jednostki sektora...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »