do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Rachunkowość Budżetowa 2/2017, data dodania: 16.01.2017

Artykuł w trakcie aktualizacji

Zmiany w rozporządzeniu o szczególnych zasadach rachunkowości oraz planach kont

Na 5 stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw zaplanowano publikację rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst zawiera zestawienie zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem.

Zmiana przepisów wynika z konieczności ich dostosowania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, tzw. rozporządzenie eIDAS, a także z potrzeby doprecyzowania jego przepisów w odniesieniu do nazw organów podatkowych do ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: ustawa o KAS) oraz ustawy z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont) zmianie uległ § 26 ust. 6 (patrz: tabela). Zmiana ta jest związana z:

● uchyleniem ustawy o podpisie elektronicznym,

● koniecznością dostosowania rozporządzenia do zmienionej nomenklatury rozporządzenia eIDAS,

● zastąpieniem lub usunięciem odesłań do ustawy o podpisie elektronicznym

– w związku z tym w treści omawianego przepisu wykreślono odesłanie do ustawy o podpisie elektronicznym.

Przepis ten ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2016.

Tabela. Zmiana brzmienia § 26 ust. 6 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont

Było

Jest

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego mogą przekazywać skonsolidowane bilanse wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego mogą przekazywać skonsolidowane bilanse wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego tylko wtedy, gdy jest on opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ponadto, w związku z wejściem w życie od 1 marca 2017 r. ustawy o KAS, znowelizowano załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont w zakresie opisu do konta 300 „Rozliczenie zakupu”. Wykreślono sformułowanie „urząd celny” (patrz: ramka poniżej).

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Natomiast zapisy dotyczące nowego brzmienia opisu do konta 300 – z dniem 1 marca 2017 r.

Opis do konta 300 „Rozliczenie zakupu” w brzmieniu obowiązującym od 1 marca 2017 r.

Konto 300 służy do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów (artykułów spożywczych), robót i usług, a w szczególności do ustalenia wartości materiałów, towarów w drodze oraz wartości dostaw niefakturowanych.

Na stronie Wn 300 konta ujmuje się:

1) faktury dostawców krajowych i zagranicznych łącznie z naliczonym podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem VAT”;

2) podatek VAT, podatek akcyzowy, cło pobierane przy imporcie.

Na stronie Ma konta 300 ujmuje się:

1) wartość przyjętych dostaw i usług;

2) naliczony podatek VAT do rozliczenia z urzędem skarbowym bezpośrednio lub po spełnieniu określonych warunków;

3) naliczony podatek VAT niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu od podatku należnego, dotyczący składników majątku obrotowego, zwiększający ich wartość lub obciążający właściwe koszty albo rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne;

4) naliczony podatek VAT niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu od podatku należnego, dotyczący środków trwałych, inwestycji rozpoczętych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zwiększający ich wartość.

Za pośrednictwem konta 300 można rozliczać również:

1) odchylenia od cen ewidencyjnych, od rzeczywistych cen zakupu lub cen nabycia;

2) koszty zakupu zawarte w fakturach dostawców;

3) opłaty manipulacyjne pobierane przy imporcie;

4) niedobory, szkody i nadwyżki w transporcie;

5) reklamacje (sprostowania) dotyczące faktur dostawców.

Konto 300 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan dostaw w drodze (materiały i towary w drodze), a saldo Ma – stan dostaw lub usług niefakturowanych.

MAGDA GROTKIEWICZ

prawnik specjalizujący się w tematyce finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, redaktor prowadzący „Rachunkowość Budżetową”

PODSTAWA PRAWNA

● rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 289; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1954)