do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Rachunkowość Budżetowa 13/2016, data dodania: 27.06.2016

Porada w trakcie aktualizacji

*Od 1 marca 2017 r. interpretacje wydaje Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej.

Jaką datę sprzedaży wskazywać na fakturach za najem

Jednostka zawarła dwuletnią umowę wynajmu lokalu użytkowego. Umowa przewiduje miesięczny okres rozliczeniowy oraz termin płatności do 10 dnia danego miesiąca. Jaką datę wystawienia i sprzedaży należy wskazać na pierwszej fakturze za czerwiec?

W przypadku faktury za najem w czerwcu 2016 r. jako datę wystawienia należy wskazać faktyczną datę wystawienia faktury, zaś jako datę sprzedaży (datę wykonania usługi) - 30 czerwca 2016 r.

Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują obowiązku umieszczania na fakturach daty sprzedaży. Istnieje natomiast, co do zasady, obowiązek umieszczenia na fakturach daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, albo - w przypadku faktur zaliczkowych - daty otrzymania zapłaty (art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; dalej: ustawa o VAT). Niemniej jednak dopuszcza się stosowanie na fakturach nazwy "data sprzedaży" zamiast "data dokonania dostawy towarów", "data zakończenia dostawy towarów" albo "data wykonania usługi" (nie dopuszcza się natomiast raczej stosowania nazwy "data sprzedaży" zamiast "data otrzymania zapłaty").

INTERPRETACJE

Skoro zawarta na fakturze pozycja "data sprzedaży" będzie odpowiadać dacie dokonania lub zakończenia dostawy towaru lub wykonania usług, to faktura wystawiona przez wnioskodawcę, zawierająca pozostałe wymagane przepisem art. 106e ustawy [o VAT] dane będzie prawidłowym dokumentem dostawy towarów lub świadczenia usług. Zamienne użycie na fakturze sformułowania "data sprzedaży", odpowiadające dacie dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi nie skutkuje uznaniem takiej faktury za wadliwą.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 maja 2014 r., sygn. ILPP2/443-208/14-2/AD

W sytuacji opisanej w pytaniu, na fakturze można więc użyć określenia "data sprzedaży" - pamiętając jednak, że przez określenie to należy rozumieć "datę wykonania usługi".

Przepis art. 19a ust. 3 (zdanie pierwsze) ustawy o VAT stanowi, że usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Powoduje to, że w przypadku faktury za najem w czerwcu 2016 r. jako datę sprzedaży (datę wykonania usługi) należy wskazać 30 czerwca 2016 r.

Jednocześnie:

1) na fakturze tej, jako datę wystawienia, należy wskazać faktyczną datę wystawienia faktury (jest to bezwzględnie obowiązująca zasada - wystawianie faktur z wsteczną lub przyszłą datą wystawienia stanowi zawsze naruszenie przepisów),

2) obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi najmu powstanie w dacie wystawienia faktury - nie później jednak niż w dniu 10 czerwca 2016 r. (na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b w zw. z art. 19a ust. 7 i w zw. z art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT).

JERZY TRAMSKI

 prawnik, pracownik kancelarii doradztwa podatkowego, autor wielu publikacji z zakresu podatków

PODSTAWA PRAWNA

● art. 19a ust. 3, art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b, ust. 7, art. 106i ust. 3 pkt 4, art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710)

PRZECZYTAJ TEŻ:

w Wystawianie faktur za wynajem dla osób prywatnych - prawo czy obowiązek.

w Odliczenie VAT z faktury za bezumowne użytkowanie lokalu.

Powiązane dokumenty