do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Rachunkowość Budżetowa 3/2018, data dodania: 20.01.2018

Artykuł aktualny na dzień 16-12-2018

Nowa sprawozdawczość budżetowa - zestawienie zmian

Dnia 9 stycznia 2018 r. Minister Rozwoju i Finansów wydał nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. W artykule prezentujemy zmian, które wprowadzono tym rozporządzeniem wobec rozporządzenia z 16 stycznia 2014 r.

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dalej: nowe rozporządzenie) wynikają przede wszystkim:

 • z potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • z likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych (nowela wprowadzona ustawą z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw).

Zmiany w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Ustawodawca doprecyzował przepisy w zakresie instrukcji sporządzania sprawozdań przez jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 36 do nowego rozporządzenia).

Sprawozdanie Rb-27S

Zgodnie z nowym rozporządzeniem:

 • wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, obierane w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, powinny być wyliczone na podstawie prowadzonych rejestrów,
 • skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na postawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczonych za okres sprawozdawczy, dotyczące deklaracji na podatek za lata ubiegłe, korekt deklaracji na podatek za lata ubiegłe, powinny być wykazywane za okresy sprawozdawcze w roku, w którym otrzymano od podatników deklaracje za lata ubiegłe.

Ponadto zmieniono zasady wykazywania danych w kolumnie "Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okresy sprawozdawcze":

 • w zakresie umorzeń zaległości podatkowych - wykazywane w tej kolumnie dane powinny wynikać z decyzji wydanych przez właściwe organy gminy lub miasta na prawach powiatu (nie wykazuje się tutaj kwot wynikających z decyzji wydanych na podstawie art. 67d § 1 Ordynacji podatkowej),
 • w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku, zwalniania z obowiązku pobrania bądź ograniczenia poboru podatku skutki wykazane w tej kolumnie powinny wynikać z wydanych decyzji organu podatkowego.

Sprawozdanie Rb-PDP

W sprawozdaniu Rb-PDP dodano kolumnę w zakresie kwot wynikających z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty. Zdaniem ustawodawcy, pozwoli to na bardziej wnikliwą analizę sytuacji finansowej gmin i miast na prawach powiatu w zakresie realizacji decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa.

Sprawozdanie Rb-NDS

W sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego przepisy instrukcji (załącznik nr 36 do nowego rozporządzenia) dostosowano do nowego brzmienia formularza sprawozdania.

Ta ramka koniecznie w tym miejscu (przy sprawozdaniu Rb-NDS)

Sprawozdanie Rb-30S

W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którą to jednostka samorządu terytorialnego rozlicza ten podatek z urzędem skarbowym wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, w tym samorządowymi zakładami budżetowymi - zmieniono zapis § 19 ust. 2 pkt 1 lit. b załącznika nr 36 do nowego rozporządzenia.

Sprawozdanie Rb-50

W sprawozdaniu Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego doprecyzowano kwestie wykazywania dopłat dla jednostek samorządu terytorialnego do dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Zmiany w zakresie budżetu środków europejskich

W załączniku nr 35 do nowego rozporządzenia uaktualniono przepisy dotyczące nazwy agencji wykonawczej i symbolu dysponenta odpowiedniej części budżetowej. Zmiana ta jest wynikiem wejścia w życie z dniem 1 września 2017 r. ustawy z 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Na mocy tej ustawy jedyną akredytowaną agencją płatniczą do obsługi środków wspólnej polityki rolnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Sprawozdanie Rb-28UE

Zmieniono zapis § 5 załącznika nr 35 do nowego rozporządzenia poprzez wskazanie, że w przypadku zmiany organu dysponującego częścią budżetu państwa zwroty dotyczące płatności z lat ubiegłych w systemie BGK-ZLECENIA są przypisywane do aktualnego dysponenta części budżetowej zgodnie z uzyskanymi informacjami, w trakcie wyjaśniania zwrotów i wykazywane w ramach "Danych uzupełniających do sprawozdania Rb-28UE (1)" przez tego dysponenta.

Nowelizacja ta wynika z faktu przejęcia przez nowych dysponentów części projektów, dla których środki były wypłacone w ramach poprzednio obowiązujących części budżetowych.

Zmiany dotyczące sprawozdania o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego (Rb-Z-PPP)

W zakresie sprawozdania Rb-Z-PPP w nowym rozporządzeniu wykreślono wiersze:

 • A6. Wartość wydatków wynikających z zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego planowanych na następny okres sprawozdawczy (wydatki),
 • A7. Wartość wydatków wynikających z zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego planowanych na następny rok budżetowy (wydatki),
 • A9. Wartość zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego planowanych do zaciągnięcia w następnym roku budżetowym.

Wskazane tutaj kategorie wydatków (zobowiązań) dotyczyły pozycji planowanych, ich miarodajne określenie stwarzało więc problemy dla podmiotów sporządzających te sprawozdania.

W związku z wykreśleniem ze sprawozdania poz. A6., A7., A9 ustawodawca wprowadził także zmiany w załączniku nr 37 do nowego rozporządzenia stanowiącym instrukcję sporządzania sprawozdań budżetowych o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego. Doprecyzowano:

 • § 1 pkt 3 - zmiana podmiotu, któremu przekazywane są ewentualne korekty sprawozdania z "jednostki nadrzędnej" na "Ministerstwo Finansów oraz Główny Urząd Statystyczny", czyli podmiotów, które otrzymują te sprawozdania w wersji pierwotnej,
 • § 2 pkt 1, 2 oraz 5 - poprzez uszczegółowienie informacji na temat metodologii obliczeń, w celu ułatwienia sporządzenia przedmiotowego sprawozdania przez kierowników jednostek,
 • § 3 pkt 2 - uściślona definicja przedsiębiorcy zagranicznego.

W związku z wątpliwościami w zakresie obowiązku przekazywania sprawozdań Rb-Z-PPP doprecyzowano § 4 pkt 5 nowego rozporządzenia. Wyrazy ""odrębnych przepisów" zastąpiono wyrazami "przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym". Jak wynika z uzasadnienia do projektu, ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa jej relacje z przepisami innych ustaw, np. w zakresie wyboru partnera prywatnego, w ramach których to przepisów określone są zasady, kiedy do wyboru partnera stosuje się przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, a kiedy przepisy Prawa zamówień publicznych. Tym samym - zdaniem ustawodawcy - usunięte zostaną wątpliwości interpretacyjne obecnego zapisu, co umożliwi jednostkom sprawozdającym łatwiejszą identyfikację zobowiązań będących przedmiotem sprawozdania Rb-Z-PPP.

Zmiany w zakresie budżetu państwa

Rozszerzono definicję środków w drodze o wypłaty z tytułu dochodów, dokonanych w:

 • placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z 23 listopada 202 r. - Prawo pocztowe,
 • biurze usług płatniczych,
 • instytucji płatniczej,
 • instytucji pieniądza elektronicznego.

Wprowadzona zmiana ma na celu wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym dochody te powinny być wykazywane w sprawozdaniu Rb-27.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-33 dostosowano nazewnictwo do ustawy budżetowej w zakresie wykazywania stanu funduszy na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

W związku z likwidacją Funduszu Promocji Twórczości uchylono przepisy nadające temu funduszowi symbol dla celów sprawozdawczości budżetowej. Dla celów sprawozdawczych nadano symbole:

 • 349 - dla Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego utworzonego na podstawie art. 1 pkt 66 ustawy z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw,
 • 350 - dla Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków utworzonego na podstawie art. 1 pkt 11 ustawy z 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw.

W sprawozdaniu Rb-70 usunięto grupę pracowniczą aplikanci sądowi i prokuratorscy. W związku z ustawą z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw nie ma już potrzeby wyodrębniania tej grupy zawodowej.

Instrukcję sporządzania sprawozdania Rb-28 Programy WPR dostosowano do przepisów dotyczących podatku od towarów i usług obowiązujących w perspektywie finansowej 2014-2020.

W zakresie sprawozdania Rb-28 Programy w kolumnie "Nazwa Programu" punkty oraz programy w ramach punktów mogą być uszeregowane w kolejności innej niż podana we wzorze sprawozdania. Ponadto zmieniono nazwę programu "Małopolski RPO 2014-2020" na "RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020".

Sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb z wydatków strukturalnych

W związku z uchyleniem obowiązku sporządzania przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o poniesionych wydatkach strukturalnych zapisy nowego rozporządzenia zostały dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych w tym zakresie wynika ze zmiany metodologii weryfikacji zasady dodatkowości dla okresu programowania 2014--2020. Zgodnie z art. 95 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., weryfikacja zasady dodatkowości polega na wykazaniu nakładów brutto na środki trwałe inwestycji rządowych i samorządowych, przy czym państwo członkowskie nie ma obowiązku wykazywania tych kwot oddzielnie dla każdej z kategorii interwencji. Przepis ten eliminuje więc potrzebę stosowania przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych klasyfikacji wydatków strukturalnych oraz sporządzania sprawozdań z poniesionych wydatków strukturalnych.

Przepisy przejściowe i końcowe

Zgodnie z § 24 nowego rozporządzenia, wchodzi ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 13 stycznia 2018 r., z tym że:

 • przepisy nowego rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań Rb-33 i Rb-50 za IV kwartały 2017 r. oraz sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od 1 stycznia 2018 r.,
 • sprawozdania i korekty sprawozdań za okresy sprawozdawcze roku 2017, z wyjątkiem sprawozdań Rb-30 i Rb-50 za IV kwartały 2017 r. oraz sprawozdanie Rb-28 Programy za grudzień 2017 r. i za rok 2017 sporządza się i przekazuje zgodnie z rozporządzeniem z 16 stycznia 2014 r.

Ponadto należy pamiętać, że:

 1. jednostki nie sporządzają sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb za rok 2017 i korekt tych sprawozdań za okresy poprzednie,
 2. do czasu przeprowadzenia likwidacji:
 • Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców,
 • Funduszu Skarbu Państwa,
 • Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

- sprawozdania Rb-33 i Rb-40 sporządza odpowiednio likwidator Ministerstwa Skarbu Państwa w likwidacji oraz minister właściwy do spraw nauki,

Podstawy prawne

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109)

MAGDA GROTKIEWICZ

prawnik specjalizujący się w tematyce finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, redaktor prowadzący dwutygodnik "Rachunkowość Budżetowa"

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1015; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 699)