do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 2/2018, data dodania: 18.01.2018

Artykuł aktualny na dzień 15-12-2018

Nowe rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej z 9 stycznia 2018 r.

Zakres zmian: Dnia 12 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109). Konieczność wprowadzenia zmian wynikała z potrzeby doprecyzowania przepisów i poszerzenia danych sprawozdawczych oraz likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku ze zmianą uofp.

Podmioty, których dotyczą zmiany:

 • państwowe jednostki budżetowe - uaktualnienie zasad sporządzania sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-27UE, Rb-28UE, Rb-28 Programy WPR, Rb-34PL i Rb-70,
 • 2808 jednostek samorządu terytorialnego (2412 gmin, 314 powiatów, 66 miast na prawach powiatu, 16 województw) - sporządzanie sprawozdań Rb-27S, Rb-NDS, Rb-50 oraz zasady sporządzania i przekazywania korekt sprawozdań Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50, Rb-ST,
 • jednostki sektora finansów publicznych, które zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego - uproszczenie sprawozdania Rb-Z-PPP oraz doprecyzowanie niektórych zapisów dotyczących jego sporządzania,
 • państwowe fundusze celowe - doprecyzowanie pozycji w formularzu sprawozdania Rb-33,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - przekazywanie do GUS sprawozdań Rb-FUS oraz Rb-FER,
 • jednostki sektora finansów publicznych sporządzające sprawozdania z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków publicznych - uchylenie obowiązku sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb.

Tabela. Zakres przedmiotowy najważniejszych zmian

W zakresie sprawozdawczości JST zmiany objęły formularze i instrukcje sporządzania sprawozdań:

Rb-PDP

Wyodrębniono dodatkową kolumnę dotyczącą kwot będących skutkiem finansowym wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności. Ma to umożliwić lepszą analizę wpływu udzielonych ulg na podstawie decyzji wydanych przez organ podatkowy zgodnie z Ordynacją podatkową na sytuację finansową gmin.

Rb-27S

Doprecyzowano zasady:

 • rozliczania wpływów z tytułu podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,
 • wykazywania danych na temat skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej,
 • wykazywania danych na temat skutków finansowych obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej dotyczących deklaracji i korekt deklaracji na podatki za lata ubiegłe, za okresy sprawozdawcze w roku, w którym otrzymano od podatników deklaracje za lata ubiegłe,
 • wykazywania w kolumnie "Dochody otrzymane" kwot subwencji ogólnej i dotacji celowych, które wpłynęły na rachunek bankowy JST w okresie sprawozdawczym po pomniejszeniu o dokonane zwroty.

Rb-NDS

Zalecono wykazywanie:

 • planu wydatków i wykonanych wydatków zgodnie z danymi wykazanymi w odpowiednich pozycjach sprawozdania RB-28S,
 • kredytów, pożyczek i papierów wartościowych po stronie przychodów i rozchodów, łącznie, w jednym wierszu,
 • w części F. "Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych" w oddzielnych wierszach danych w zakresie planowanych i wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.

Rb-30S

Dostosowano zasady sporządzania sprawozdania do zmian związanych z centralizacją rozliczeń VAT. Rozliczenia z urzędem skarbowym dokonuje JST, a nie samorządowy zakład budżetowy.

Rb-ST

Doprecyzowano zapis odnoszący się do dowodów bankowych, na podstawie których JST wykazuje stan środków na rachunku budżetu.

Rb-50

Ustalono kwestie wykazywania dopłat dla JST do dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rb-WSa

Uchylono obowiązek sporządzania sprawozdań Rb-WSa o poniesionych wydatkach strukturalnych.

W zakresie sprawozdań z wykonania budżetu środków europejskich oraz sprawozdań o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego zmiany objęły sprawozdania:

Rb-27UE, Rb-Z-PPP

Wprowadzono zmiany techniczne związane z koniecznością dostosowania instrukcji sporządzania sprawozdań do zmienionych przepisów ustawowych oraz związane z faktycznymi możliwościami wyliczenia określonych kwot.

W zakresie sprawozdawczości budżetu państwa zmiany objęły sprawozdania:

Rb-27

Rozszerzono definicję "środki w drodze" o wpłaty z tytułu dochodów dokonane w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej oraz w instytucji pieniądza elektronicznego. W konsekwencji spowoduje to wykazywanie tych dochodów w sprawozdaniu Rb-27 jako dochodów wykonanych.

Rb-33

Opisano zasady sporządzania sprawozdania. Dostosowano nazewnictwo do ustawy budżetowej w zakresie wykazywania stanu funduszu na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz uaktualniono katalog symboli identyfikujących państwowe fundusze celowe.

Rb-70

Usunięto ze sprawozdania grupę pracowniczą: aplikanci sądowi i prokuratorscy, ponieważ po nowelizacji przepisów system kształcenia nie przewiduje zatrudniania aplikantów na etatach.

Rb-28 Program WPR

Dostosowano instrukcję sporządzania sprawozdania do obowiązujących w perspektywie finansowej 2014-2020 przepisów dotyczących kwalifikowalności VAT.

Rb-FUS,

Rb-FER

W terminarzu przekazywania sprawozdań wskazano GUS jako jednostkę otrzymującą sprawozdania.

Rb-WSb

Uchylono obowiązek sporządzania sprawozdań Rb-WSb o poniesionych wydatkach strukturalnych.

Co zmiany przepisów oznaczają dla jednostek: Rozporządzenie weszło w życie z dniem 13 stycznia 2018 r, z tym że jednostki zostały:

 • zwolnione ze sporządzenia sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb za rok 2017 i korekt sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych,
 • zobowiązane do sporządzenia na zasadach określonych w rozporządzeniu: sprawozdań Rb-33 i Rb-50 za IV kwartały 2017 r., Rb-28 Programy za grudzień 2017 r. i za rok 2017 oraz sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od 1 stycznia 2018 r.,
 • zobowiązane do sporządzania sprawozdań i korekt sprawozdań za okresy sprawozdawcze roku 2017 (z wyjątkiem ww. sprawozdań Rb-33 i Rb-50 za IV kwartały 2017 r., Rb-28 Programy za grudzień 2017 r. i za rok 2017) zgodnie z poprzednio obowiązującym rozporządzeniem.

Oprac. Izabela Motowilczuk

były wieloletni inspektor kontroli