do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 12/2017, data dodania: 28.11.2017

Artykuł aktualny na dzień 16-12-2018*

*Z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono zmiany do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (m.in. art. 16f). Nastąpiło podwyższenie z 3500 zł do 10 000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów (zarówno w ustawie o PIT, jak i ustawie o CIT) – Dz.U. z 2017 r. poz. 2175. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont... (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911), w którym uproszczenia dot. jednorazowego umarzania są zawarte w § 7 ust. 2 (wcześniej był to § 6 ust. 3 rozp. MF z 5 lipca 2010 r. – Dz.U. z 2017 r. poz. 760). Ponadto w opisie konta 080 przyjęto, że poniesione koszty ulepszenia środka trwałego nie obejmują kosztów związanych z adaptacją. W opisie zasad funkcjonowania konta 011 dodano, że ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić także ustalenie wartości gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom.

Środki trwałe – dokumentowanie, ewidencja i inwentaryzacja – część II

Wstęp Uchwałą nr 4/2017 z 3 kwietnia 2017 r. Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”. W KSR 11 w sposób kompleksowy zostały uregulowane kwestie związane z dokumentowaniem i ujmowaniem w księgach rachunkowych środków trwałych oraz operacji wpływających na zmniejszenie i zwiększenie wartości tych aktywów, które dotąd funkcjonowały w ramach praktyki rachunkowości. KSR 11 ma po raz pierwszy zastosowanie w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego, które postanowiły o stosowaniu wszystkich Krajowych Standardów Rachunkowości w swoich politykach...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »