do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 12/2017, data dodania: 17.11.2017

Artykuł aktualny na dzień 16-12-2018

Nowe rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej - projekt

15 listopada 2017 r. ukazał się projekt nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (projekt z 10 listopada 2017 r.). Ma ono zastąpić rozporządzenie Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. Przyjęto pilny tryb procesu legislacyjnego. Proponuje się, aby przepisy nowego rozporządzenia weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań Rb-33 i Rb-50 za IV kwartały 2017 r. oraz sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od 1 stycznia 2018 r.

Zaproponowane w projekcie rozporządzenia regulacje wprowadzają liczne zmiany w zakresie sprawozdawczości z wykonania budżetów JST, realizujące postulaty zgłoszone w ramach uzgodnień ostatniej zmiany przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia.

Główne zmiany wynikają z potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez JST oraz likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku ze zmianą uofp.

W zakresie budżetów JST zmiany dotyczą m.in. sprawozdania Rb-PDP, Rb-27S, Rb-NDS, Rb-30S, przekazywania do regionalnych izb obrachunkowych i Ministerstwa Finansów korekt sprawozdań Rb-27S i Rb-28S, Rb-28NWS, korekt sprawozdań Rb-27ZZ, sprawozdania Rb-50.

Planowane są także zmiany w zakresie budżetu środków europejskich oraz sprawozdania o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego (Rb-Z-PPP), a także w zakresie budżetu państwa dot. m.in.: sprawozdania Rb-33, Rb-70, odbiorów sprawozdań Rb-FUS oraz Rb-FER.

Podmioty, których dotyczą projektowane zmiany:

Grupa

Wielkość

Zakres zmian

Jednostki sektora finansów publicznych

Państwowe jednostki budżetowe

Uaktualnienie zasad sporządzania sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-27UE, Rb-28UE, Rb-28 Programy WPR, Rb-34PL i Rb-70

Jednostki sektora finansów publicznych

2808 jednostek samorządu terytorialnego (2412 gmin, 314 powiatów, 66 miast na prawach powiatu, 16 województw)

Sporządzanie sprawozdań Rb-27S, Rb-NDS, Rb-50 oraz zasady sporządzania i przekazywania korekt sprawozdań Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50, Rb-ST

Jednostki sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych, które zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

Uproszczenie sprawozdania Rb-Z-PPP oraz doprecyzowanie niektórych zapisów dotyczących jego sporządzania

Jednostki sektora finansów publicznych

Państwowe fundusze celowe

Doprecyzowano pozycje w formularzu sprawozdania Rb-33

Jednostki sektora finansów publicznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Przekazywanie do GUS sprawozdań Rb-FUS oraz Rb-FER

Jednostki sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych sporządzający sprawozdania z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków publicznych

Uchylenie obowiązku sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb

Zmiany przewidywane w projekcie rozporządzenia będą wiązać się z dostosowaniem systemów zarządzania budżetami jst Besti@ i SJO Besti@. Dostosowanie systemów nastąpi w ramach środków finansowych przewidzianych przez Ministerstwo Finansów w umowie na utrzymanie i zmiany systemów, o których mowa wyżej.

Uwaga! O zmianach będzie można przeczytać w PRB zaraz po ich zatwierdzeniu i opublikowaniu.

Oprac. Małgorzata Majewska

red. naczelny PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej