do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Rachunkowość Budżetowa 21/2017, data dodania: 02.11.2017

Artykuł w trakcie aktualizacji

Zmiany zasad wynagradzania pracowników samorządowych

W artykule zostały omówione zmiany w przepisach rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dnia 30 sierpnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Nowelizacja objęła m.in.:
● wysokości stawek minimalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umów o pracę,
● zasady przyznawania dodatku funkcyjnego,
● kategorie zaszeregowania w ramach poszczególnych stanowisk,
● wymagania kwalifikacyjne pracowników.

Nowe przepisy przewidują dwa terminy, od kiedy będą one obowiązywać. Otóż zmiany w zakresie stanowisk i kategorii zaszeregowania obowiązują już od 30 sierpnia 2017 r. Natomiast nowe stawki minimalnego wynagrodzenia i nowe zasady przyznawania dodatków funkcyjnych można będzie stosować od 1 stycznia 2018 r.

Zmiany obowiązujące od 30 sierpnia 2017 r.

Podstawowe zmiany wprowadzone do rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych) objęły wykaz stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę (załącznik nr 3 do tego rozporządzenia, IV tabela, część F. We wszystkich urzędach). Dotychczasowy wykaz uzupełniono o nowe stanowiska, zmieniono minimalny poziom wynagrodzenia, określony kategorią zaszeregowania dla poszczególnych stanowisk oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne zarówno w zakresie wykształcenia oraz umiejętności zawodowych, jak i wymaganego stażu pracy. Zmiany dotyczą poszczególnych stanowisk - od kierowniczych urzędniczych aż po pomocnicze i obsługi.

Przykładowo, w ramach stanowisk urzędniczych, wprowadzono stanowisko głównego specjalisty do spraw legislacji, XII kategoria zaszeregowania, wymagania kwalifikacyjne to: wykształcenie wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych.
Nowe stanowiska (wraz ze stawkami wynagrodzenia i wymaganiami kwalifikacyjnymi) pojawiły się również w samorządowych jednostkach organizacyjnych (załącznik nr 3, IV tabela, część H).

Dodatkowo wprowadzone zmiany dotyczą uzupełnienia wykazu stanowisk o stanowiska specjalizujące się w technologiach informacyjno-komunikacyjnych (tj. projektant systemów informatycznych, administrator systemów komputerowych, programista aplikacji, analityk, konsultant), a także o stanowisko opiekuna dziennego, stanowiska fizjoterapeuty i terapeuty zajęciowego oraz ratownika medycznego.
Przykładowo:
● stanowiska urzędnicze - programista aplikacji zaliczony został do X kategorii zaszeregowania, wymagania kwalifikacyjne to: wykształcenie wyższe (wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska),
● stanowiska pomocnicze i obsługi - dzienny opiekun, XI kategoria zaszeregowania, wymagania kwalifikacyjne: według odrębnych przepisów.

Ujednolicono również kategorie zaszeregowania dla stanowiska sprzątaczki. Do tej pory minimalna kategoria zaszeregowania dla tego stanowiska była zróżnicowana w zależności od miejsca zatrudnienia (urząd lub samorządowa jednostka organizacyjna). Obecnie jest to stanowisko pomocnicze i obsługi: sprzątaczka, III kategoria zaszeregowania, wymagania kwalifikacyjne podstawowe - czyli wykształcenie podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.

Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

Od początku 2018 r. obowiązywać będą kolejne przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Stawki minimalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Podstawowym uzasadnieniem podwyższenia stawek minimalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych jest obowiązująca w 2017 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2000 zł. Nowe przepisy przewidują zmiany stawek wynagrodzenia dla wszystkich kategorii zaszeregowania. Należy jednak pamiętać, że zmiany dotyczą jedynie stawek minimalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę - czyli dla pracowników niższego szczebla.

Dotychczasowe dwie tabele (A i B) z załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ze stawkami minimalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, zostaną zastąpione jedną zbiorczą tabelą.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego jest znaczny - od 100 zł do 600 zł. Zmiany stawek obejmują kategorie zaszeregowania od I do XVII. W przypadku kategorii od XVIII do XXII stawki pozostały bez zmian (patrz: tabela 1).

Tabela 1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Kategoria zaszeregowania

Stawki do 31 grudnia 2017 r.

Stawki od 1 stycznia 2018 r.

Minimalna kwota w złotych

Część A

Część B

I

1100

1100

1700

II

1120

1120

1720

III

1140

1140

1740

IV

1160

1160

1760

V

1180

1180

1780

VI

1200

1200

1800

VII

1250

1220

1820

VIII

1300

1240

1840

IX

1350

1260

1860

X

1400

1280

1880

XI

1450

1300

1900

XII

1500

1350

1920

XIII

1600

1400

1940

XIV

1700

1450

1960

XV

1800

1500

1980

XVI

1900

1550

2000

XVII

2000

1600

2100

XVIII

2200

1650

2200

XIX

2400

1700

2400

XX

2600

-

2600

XXI

2800

-

2800

XXII

3000

-

3000

Zmiany stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych oznaczają automatyczny wzrost ich pensji, począwszy od stycznia 2018 r.

ZAPAMIĘTAJ!

Podwyżka zostanie ustanowiona z mocy prawa - na podstawie nowelizacji przepisów o wynagradzaniu pracowników samorządowych, co oznacza, że sama zmiana wysokości wynagrodzenia pracowników nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony pracodawców poza poinformowaniem pracowników o ich aktualnych stawkach wynagrodzenia.

Wraz ze wzrostem stawki wynagrodzenia minimalnego wzrosną również kwoty dodatkowych składników czy elementów wynagrodzenia pracowników. Dotyczy to np. dodatków za wieloletnią pracę, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego czy odpraw emerytalnych i rentowych.

Zasady przyznawania dodatku funkcyjnego

Od 1 stycznia 2018 r. zmieni się również dotychczasowa forma ustalania stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania m.in. wicemarszałkowi, zastępcy wójta i skarbnikowi. Aktualny model procentowy (procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego) zostanie zastąpiony przez kwotowy (maksymalna kwota dodatku funkcyjnego w złotych). Jak podkreśliło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ma to zapobiec automatycznemu wzrostowi indywidualnego dodatku funkcyjnego w sytuacji, gdy wzrośnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w kategorii zaszeregowania. Zmiana w zakresie określenia stawek dodatku funkcyjnego nie spowoduje zmian ich faktycznej wysokości. Kwoty dodatku w poszczególnych stawkach mają bowiem pozostać na dotychczasowym poziomie. Kwoty stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Stawki dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania

Stawka dodatku funkcyjnego

Stawki do 31 grudnia 2017 r.

Stawki od 1 stycznia 2018 r.

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego

(kwota w złotych)

1

do 40

440

2

do 60

660

3

do 80

880

4

do 100

1100

5

do 120

1320

6

do 140

1540

7

do 160

1760

8

do 200

2200

9

do 250

2750

Należy również podkreślić, że nowe stawki dodatku funkcyjnego, jakie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., są wartościami maksymalnymi, jakie można otrzymać. Nie oznacza to jednak, że każdy uprawniony do dodatku funkcyjnego w określonej stawce otrzyma dodatek w takiej właśnie wysokości. Przyznany dodatek może być bowiem niższy.

Podstawy prawne

● rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1621)
● rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1621)

Magdalena Kasprzak

doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca, były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalista w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń