do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 11/2017, data dodania: 30.10.2017

Artykuł aktualny na dzień 16-12-2018*

*Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). Zastąpiło ono rozp. MF z 5 lipca 2010 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 760). W opisie zasad funkcjonowania konta 011 dodano, że ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić także ustalenie wartości gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom. W opisie konta 080 przyjęto, że poniesione koszty ulepszenia środka trwałego nie obejmują kosztów związanych z adaptacją. Obecnie uproszczenia dot. jednorazowego umarzania są zawarte w § 7 ust. 2 (wcześniej był to § 6 ust. 3 ).

Środki trwałe dokumentowanie, ewidencja, inwentaryzacja – część I

Wstęp Uchwałą nr 4/2017 z 3 kwietnia 2017 r. Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”. W KSR 11 w sposób kompleksowy zostały uregulowane kwestie związane z dokumentowaniem i ujmowaniem w księgach rachunkowych środków trwałych oraz operacji wpływających na zmniejszenie i zwiększenie wartości tych aktywów, które dotąd funkcjonowały w ramach praktyki rachunkowości. KSR 11 ma po raz pierwszy zastosowanie w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego, które postanowiły o stosowaniu wszystkich Krajowych Standardów Rachunkowości w swoich politykach...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »