do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Rachunkowość Budżetowa 19/2017, data dodania: 29.09.2017

Porada w trakcie aktualizacji

Czasowe powierzenie innej pracy pracownikowi samorządowemu

PROBLEM: W jakiej sytuacji możliwe jest czasowe powierzenie pracownikowi samorządowemu innej pracy? Czy w tym okresie można mu zwiększyć wynagrodzenie?

ODPOWIEDŹ: Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, pracownikowi samorządowemu pracodawca może czasowo powierzyć wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę (art. 21 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; dalej: ustawa o pracownikach samorządowych). Oceny wystąpienia przesłanki "potrzeby jednostki" dokonuje pracodawca.

W okresie czasowego powierzenia innej pracy pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, nie niższe od dotychczasowego, jednak może ono być wyższe od wynagrodzenia pobieranego do czasu powierzenia.

UZASADNIENIE: Powierzenie innej pracy pracownikowi samorządowemu dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, bez względu na to, czy są zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, doradców, asystentów czy pomocniczych i obsługi (art. 4 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych). Nie jest możliwe czasowe powierzenie innej pracy pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie powołania lub wyboru.

Pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione w:

  • urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
  • starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
  • urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,
  • biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
  • biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego

- art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Powierzenie innej pracy dopuszczalne jest wyłącznie na czas określony, tj. na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Możliwe jest jednak wykonywanie pracy na innym stanowisku nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy. Następuje to wówczas, gdy pracownik będzie wykonywał powierzoną pracę przez trzy ostatnie miesiące danego roku i trzy pierwsze miesiące kolejnego roku, a więc np. od 1 października 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Powierzenie pracownikowi samorządowemu innej pracy na okres do 3 miesięcy stanowi jednostronną czynność pracodawcy. Do celów dowodowych zalecane jest dokonanie powierzenia w formie pisemnej. Pismo pracodawcy w tej sprawie tytułowane jest najczęściej: "Powierzenie innej pracy".

Czasowo powierzona pracownikowi praca musi być zgodna z jego kwalifikacjami. Oznacza to, że warunkiem powierzenia innej pracy zatrudnionemu jest posiadanie przez niego kwalifikacji do jej wykonywania.

W okresie czasowo powierzonej pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego. Jednak otrzymywane przez samorządowca w okresie powierzenia wynagrodzenie może być wyższe od wynagrodzenia dotychczas przez niego pobieranego.

PODSTAWA PRAWNA

● art. 2, art. 4 ust. 2, art. 21 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 902; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

ANNA RYL

doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa pracy i finansów publicznych, biegły sądowy

Powiązane dokumenty