do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 20/2017, data dodania: 20.09.2017

Porada aktualna na dzień 21-05-2018*

*W 2018 r. małym podatnikiem jest podatnik, którego przychód w 2017 r. nie przekroczył 5 176 000 zł. W 2018 r. limit jednorazowej amortyzacji wynosi 216 000 zł.

Czy mały podatnik, który wykorzystał limit jednorazowej amortyzacji, jest uprawniony do jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowego środka trwałego

PROBLEM

Mały podatnik wykorzystał w 2017 r. limit dla jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości 215 000 zł, przysługujący mu na podstawie art. 22k ust. 7–13 updof. We wrześniu 2017 r. kupił fabrycznie nowy środek trwały z grupy 8 KŚT za kwotę 11 000 zł. Czy w takim przypadku podatnik ten może skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla tego fabrycznie nowego środka trwałego na podstawie art. 22k ust. 14–21 updof? Czy będzie mógł również jednorazowo amortyzować kolejne fabrycznie nowe środki trwałe, które zamierza zakupić jeszcze w tym roku?

RADA

Tak, podatnik, o którym mowa w pytaniu, może jednorazowo zamortyzować fabrycznie nowy środek trwały, który nabył we wrześniu 2017 r. Będzie również mógł jednorazowo amortyzować kolejne fabrycznie nowe środki trwałe, które zakupi w 2017 r. Dokonując jednorazowych odpisów amortyzacyjnych fabrycznie nowych środków trwałych, musi pamiętać, że są one limitowane do kwoty 100 000 zł rocznie. Szczegóły – w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Od 12 sierpnia 2017 r. do art. 22k zostały dodane ust. 14–21. Umożliwiono w nich podatnikom dokonywanie jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grupy 3–6 i 8 KŚT. Jednorazowe odpisy amortyzacyjne na podstawie tych przepisów mogą być dokonywane w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Kto może korzystać  z  jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych

Z jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych mogą korzystać wszyscy podatnicy. Oznacza to, że prawo to przysługuje również małym podatnikom oraz podatnikom rozpoczynającym w danym roku działalność, którzy mają również prawo do jednorazowej amortyzacji na podstawie przepisów art. 22k ust. 7–13 updof (szczegółowo na ten temat piszemy w dalszej części porady). Podatnik, o którym mowa w pytaniu, może zatem skorzystać z prawa do jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych, niezależnie od tego, że wcześniej w stosunku do innych środków trwałych skorzystał z prawa do jednorazowej amortyzacji jako mały podatnik.

Ile wynosi roczny limit jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych

Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych jest limitowana kwotowo. Podatnicy mogą korzystać z jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych w ramach rocznego limitu wynoszącego 100 000 zł. Jest to limit odrębny od limitu jednorazowej amortyzacji dokonywanej na podstawie przepisów art. 22k ust. 7–13 updof, który w 2017 r. wynosi 215 000 zł.

Jakie są ograniczenia w korzystaniu z jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych

Wprowadzając przepisy o jednorazowej amortyzacji nowych środków trwałych, ustawodawca zastrzegł, że jeżeli w związku z nabyciem środka trwałego podatnik ma prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zarówno na podstawie dotychczasowych przepisów o jednorazowej amortyzacji (tj. art. 22k ust. 7–13 updof), jak i na podstawie nowo dodanych przepisów o jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych (tj. art. 22k ust. 14 updof), podatnik ten może dokonać amortyzacji tylko na podstawie jednego z tych przepisów. Nie jest możliwa jednorazowa amortyzacja tego samego środka trwałego częściowo na podstawie art. 22k ust. 7–13 updof oraz na podstawie art. 22k ust. 14–21 updof albo dwukrotnie, tj. najpierw na podstawie art. 22k ust. 7–13 updof,  a następnie na podstawie art. 22k ust. 14–21 updof.

Z pytania wynika, że wskazany w nim mały podatnik wykorzystał już w 2017 r. łączną wartość odpisów amortyzacyjnych w wysokości 215 000 zł przysługujących mu na podstawie art. 22k ust. 7–13 updof.  We wrześniu 2017 r. nabył fabrycznie nowy środek trwały, który chciałby zamortyzować na podstawie art. 22k ust. 14–21 updof. Takie działalnie jest możliwe. Po pierwsze, podatnik nabył fabrycznie nowy środek trwały, a więc środek trwały podlegający amortyzacji na podstawie art. 22k ust. 14–21 updof. Po drugie, podatnik korzysta z przysługującego mu prawa wyboru i wybiera amortyzację na podstawie art. 22k ust. 14–21 updof. Podatnik ten będzie również mógł – w ramach przysługującego mu w 2017 r. rocznego limitu w wysokości 100 000 zł – zamortyzować jednorazowo kolejne nabyte fabrycznie nowe środki trwałe (zakładając, że będą przez niego spełnione warunki jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych).

Podstawa prawna:

  • art. 22k ust. 7–21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1530

 

Tomasz Krywan

– prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Powiązane dokumenty