do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 20/2017, data dodania: 20.09.2017

Porada w trakcie aktualizacji

*W 2019 r. małym podatnikiem jest podatnik, którego przychód w 2018 r. nie przekroczył 5 135 000 zł. W 2019 r. limit jednorazowej amortyzacji wynosi 214 000 zł.

Czy mały podatnik, który wykorzystał limit jednorazowej amortyzacji, jest uprawniony do jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowego środka trwałego

PROBLEM

Mały podatnik wykorzystał w 2017 r. limit dla jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości 215 000 zł, przysługujący mu na podstawie art. 22k ust. 7-13 updof. We wrześniu 2017 r. kupił fabrycznie nowy środek trwały z grupy 8 KŚT za kwotę 11 000 zł. Czy w takim przypadku podatnik ten może skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla tego fabrycznie nowego środka trwałego na podstawie art. 22k ust. 14-21 updof? Czy będzie mógł również jednorazowo amortyzować kolejne fabrycznie nowe środki trwałe, które zamierza zakupić jeszcze w tym roku?

RADA

Tak, podatnik, o którym mowa w pytaniu, może jednorazowo zamortyzować fabrycznie nowy środek trwały, który nabył we wrześniu 2017 r. Będzie również mógł jednorazowo amortyzować kolejne fabrycznie nowe środki trwałe, które zakupi w 2017 r. Dokonując jednorazowych odpisów amortyzacyjnych fabrycznie nowych środków trwałych, musi pamiętać, że są one limitowane do kwoty 100 000 zł rocznie. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Od 12 sierpnia 2017 r. do art. 22k zostały dodane ust. 14-21. Umożliwiono w nich podatnikom dokonywanie jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grupy 3-6 i 8 KŚT. Jednorazowe odpisy amortyzacyjne na podstawie tych przepisów mogą być dokonywane w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Kto może korzystać z jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych

Z jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych mogą korzystać wszyscy podatnicy. Oznacza to, że prawo to przysługuje również małym podatnikom oraz podatnikom rozpoczynającym w danym roku działalność, którzy mają również prawo do jednorazowej amortyzacji na podstawie przepisów art. 22k ust. 7-13 updof (szczegółowo na ten temat piszemy w dalszej części porady). Podatnik, o którym mowa w pytaniu, może zatem skorzystać z prawa do jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych, niezależnie od tego, że wcześniej w stosunku do innych środków trwałych skorzystał z prawa do jednorazowej amortyzacji jako mały podatnik.

Ile wynosi roczny limit jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych

Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych jest limitowana kwotowo. Podatnicy mogą korzystać z jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych w ramach rocznego limitu wynoszącego 100 000 zł. Jest to limit odrębny od limitu jednorazowej amortyzacji dokonywanej na podstawie przepisów art. 22k ust. 7-13 updof, który w 2017 r. wynosi 215 000 zł.

Jakie są ograniczenia w korzystaniu z jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych

Wprowadzając przepisy o jednorazowej amortyzacji nowych środków trwałych, ustawodawca zastrzegł, że jeżeli w związku z nabyciem środka trwałego podatnik ma prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zarówno na podstawie dotychczasowych przepisów o jednorazowej amortyzacji (tj. art. 22k ust. 7-13 updof), jak i na podstawie nowo dodanych przepisów o jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych (tj. art. 22k ust. 14 updof), podatnik ten może dokonać amortyzacji tylko na podstawie jednego z tych przepisów. Nie jest możliwa jednorazowa amortyzacja tego samego środka trwałego częściowo na podstawie art. 22k ust. 7-13 updof oraz na podstawie art. 22k ust. 14-21 updof albo dwukrotnie, tj. najpierw na podstawie art. 22k ust. 7-13 updof, a następnie na podstawie art. 22k ust. 14-21 updof.

Z pytania wynika, że wskazany w nim mały podatnik wykorzystał już w 2017 r. łączną wartość odpisów amortyzacyjnych w wysokości 215 000 zł przysługujących mu na podstawie art. 22k ust. 7-13 updof. We wrześniu 2017 r. nabył fabrycznie nowy środek trwały, który chciałby zamortyzować na podstawie art. 22k ust. 14-21 updof. Takie działalnie jest możliwe. Po pierwsze, podatnik nabył fabrycznie nowy środek trwały, a więc środek trwały podlegający amortyzacji na podstawie art. 22k ust. 14-21 updof. Po drugie, podatnik korzysta z przysługującego mu prawa wyboru i wybiera amortyzację na podstawie art. 22k ust. 14-21 updof. Podatnik ten będzie również mógł - w ramach przysługującego mu w 2017 r. rocznego limitu w wysokości 100 000 zł - zamortyzować jednorazowo kolejne nabyte fabrycznie nowe środki trwałe (zakładając, że będą przez niego spełnione warunki jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych).

Podstawa prawna:

  • art. 22k ust. 7-21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1530

Tomasz Krywan

- prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Powiązane dokumenty