do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 7/2017, data dodania: 23.06.2017

Artykuł w trakcie aktualizacji

*Z dniem 1 czerwca 2017 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi w art. 54a uofp weszły w życie zmiany ustawy o dyscyplinie finansów publicznych, wprowadzone ustawą z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933). Zmianie uległy znamiona czynów zabronionych wymienionych w art. 5, 11 i 15 ustawy o dyscyplinie finansów publicznych. Zgodnie z nowymi uregulowaniami nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych z: •art. 5 ust. 1 ustawy o dyscyplinie finansów publicznych – nieustalenie, niepobranie, pobranie w wysokości niższej niż należna, niedochodzenie lub dochodzenie w wysokości niższej niż należna albo bezprawne umorzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych – w wyniku wykonania ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej, zawartej zgodnie z przepisami prawa, •art. 11 ust. 2 ww. ustawy – dokonanie wydatku ze środków publicznych na podstawie ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa. 30 listopada 2017 r. ustawą z 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2110) do ustawy o dyscyplinie finansów publicznych wprowadzono art. 12a., który brzmi: Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie zobowiązania w związku z realizacją programu polityki zdrowotnej: 1) którego projekt nie został przekazany do zaopiniowania przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, pomimo istnienia takiego obowiązku; 2) którego projekt został negatywnie zaopiniowany przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 31 lipca 2018 r. wydano tekst jednostki ustawy – Dz.U. z 2018 r. poz. 1458.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce – część II

Wstęp Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ponoszona na zasadach określonych w ustawie z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, może dotyczyć szerokiego kręgu osób. Krąg ten obejmuje kierowników jednostek sektora finansów publicznych i ich pracowników, a także osoby działające w imieniu jednostek organizacyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Przez ostatnich pięć lat, jakie upłynęły od istotnych zmian wprowadzonych do tej ustawy w 2012 r., zostało wypracowane jednolite podejście do wielu przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne....

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »