do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Rachunkowość Budżetowa 11/2017, data dodania: 06.06.2017

Artykuł w trakcie aktualizacji

*Z dniem 1 stycznia 2018 r.przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 760. Uchylone rozporządzenie zostaje zastąpione Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. z 2017 r. poz. 1911.

Jak ująć w ewidencji księgowej należności, które nie zostały spłacone w terminie

Dłużnik nie spłacił należności w terminie. Zostało wystawione upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy. Ewidencja należności prowadzona jest na koncie 240 „Pozostałe rozrachunki”. W momencie przekazania tytułu wykonawczego do urzędu skarbowego należność przeksięgowywana jest na konto 241 „Pozostałe rozrachunki dochodzone na drodze sądowej oraz egzekucyjnej”. Nie zostały przeksięgowane koszty upomnienia. Czy koszty upomnienia należy również przeksięgować na konto 241, czy mogą zostać na koncie 240? Rozstrzygnięcie, czy koszty upomnienia należy księgować na koncie 240 lub 241, uzależnione jest od zasad funkcjonowania...

(...)


Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »