do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj
pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
TREŚĆ PRZYPISU Zamknij
Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 1930 wersja obowiązująca od 18.11.2017

USTAWA

z dnia 15 września 2017 r.

o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

Art. 1. [Ustawa o pracownikach samorządowych] W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 2 uchyla się pkt 2;

2) w art. 6 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „, doradcy lub asystenta”;

3) w art. 6a skreśla się wyrazy „, doradcy lub asystenta”;

4) uchyla się art. 17;

5) w art. 20 w ust. 2 wyrazy „art. 4 ust. 2 pkt 1–3” zastępuje się wyrazami „art. 4 ust. 2 pkt 1 i 3”;

6) uchyla się art. 33;

7) w art. 37 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze i obsługi;”.

Art. 2. [Przepis przejściowy] Umowy z pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy na stanowiskach doradców i asystentów na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wygasają po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3. [Przepisy dotychczasowe] Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 4. [Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda