do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

drukuj
pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
TREŚĆ PRZYPISU Zamknij
Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 1128 wersja obowiązująca od 28.07.2016

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji] Rozporządzenie określa wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, w zależności od zastosowanego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami.

§ 2. [Informacje zawarte w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ] 1. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwany dalej „protokołem”, zawiera informacje dotyczące czynności poprzedzających wszczęcie oraz wykonywanych po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Protokół w zależności od zastosowanego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera informacje, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, oraz informacje dotyczące:

1) przedmiotu zamówienia publicznego, zwanego dalej „zamówieniem”;

2) czynności związanych z przygotowaniem postępowania;

3) ogłoszeń informacyjnych o planowanych zamówieniach i zamówieniach sektorowych;

4) ogłoszeń o zamówieniu i zmiany treści ogłoszeń;

5) specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

6) sytuacji określonej w art. 22c ust. 2 albo w art. 55a ust. 1 ustawy;

7) zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy;

8) miejsca i terminu składania ofert;

9) otwarcia ofert;

10) zestawienia ofert;

11) wezwania do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy oraz w trybie art. 26 ust. 2f ustawy;

12) wezwania do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w zakresie dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw;

13) wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz poprawienia omyłek w ofercie;

14) unieważnienia postępowania;

15) zatwierdzenia wyniku postępowania;

16) zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania;

17) środków ochrony prawnej;

18) czynności nowych lub czynności powtórzonych w postępowaniu;

19) zatwierdzenia po dokonaniu czynności nowych lub czynności powtórzonych;

20) udzielenia zamówienia;

21) załączników do protokołu;

22) uwag do protokołu;

23) podpisu osoby sporządzającej protokół;

24) podpisu osoby zatwierdzającej protokół.

§ 3. [Wzór protokołu postępowania] Wzór protokołu postępowania:

1) o udzielenie zamówienia w trybie:

a) przetargu nieograniczonego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) przetargu ograniczonego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia,

c) negocjacji z ogłoszeniem stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,

d) dialogu konkurencyjnego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,

e) negocjacji bez ogłoszenia stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia,

f) zamówienia z wolnej ręki stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia,

g) zapytania o cenę stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia,

h) licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia,

i) partnerstwa innowacyjnego stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;

2) w celu ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 4. [Sposób przekazania protokołu lub załączników] 1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

2. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.

§ 5. [Stosowanie przepisów dotychczasowych] Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 6. [Przepisy uchylone] Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1458).

§ 7. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2016 r.

Minister Rozwoju: wz. J. Kwieciński


1) Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. (poz. 1128)

Załącznik nr 1

WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2

WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 3

WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 4

WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE DIALOGU KONKURENCYJNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 5

WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 6

WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 7

WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 8

WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 9

WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PARTNERSTWA INNOWACYJNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 10

WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W CELU USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW ORAZ UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ OBJĘTYCH DYNAMICZNYM SYSTEMEM ZAKUPÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika