do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

 Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Ponadto realizuje projekty szkoleniowe i doradcze w sferze przedsiębiorstw w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości, a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor artykułów w prasie branżowej.

Lista wszystkich szkoleń autora (44):

 1. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości przewiduje możliwość podziału instrukcji inwentaryzacyjnej na dwa zestawy instrukcji – dla kogo i w jakim celu
 2. Co należy do obowiązków przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej
 3. Komitet Standardów Rachunkowości zaleca tworzenie planu sytuacyjnego jednostki – jakich jednostek to może dotyczyć
 4. Jaką definicję strzeżonego składowiska podaje Komitet Standardów Rachunkowości w stanowisku w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury
 5. Kim jest kontroler spisowy i co należy do jego obowiązków
 6. Jakie terminy i częstotliwość inwentaryzowania środków trwałych zostały określone w KSR 11
 7. Jak opracować i wdrożyć w jednostce podstawowe dokumenty dotyczące kontroli zarządczej
 8. Jak prawidłowo powinny być opisywane faktury w jsfp
 9. Jak powinien postąpić główny księgowy w sytuacji ujawnienia nieprawidłowości w dokumencie księgowym
 10. Co obejmuje kontrola zarządcza I i II stopnia
 11. Co to jest ważny interes dłużnika lub interes publiczny przywołany w art. 57 uofp
 12. Na podstawie jakiego dokumentu należy powierzyć obowiązki głównemu księgowemu
 13. Jak zaklasyfikować fakturę gdzie są dwie pozycje lub więcej – materiał i robocizna lub materiał, robocizna, dojazd
 14. Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej, czy w praktyce zajmują się tym specjalne komórk
 15. Co oznacza umorzenie należności z urzędu?
 16. Czy główny księgowy jednostki może upoważnić podinspektora ds. księgowości do zatwierdzania faktur pod względem formalno-rachunkowym
 17. Jakiego rodzaju kary i odszkodowania wynikające z umów należy ujmować nowym paragrafie dochodów 095
 18. Czym jest kontrasygnata i czy skarbnik może odmówić kontrasygnowania umów
 19. Czy po zmianach w uofp można nie dochodzić drobnych należności cywilnoprawnych – art. 59a
 20. Jakie wpływy z dochodów zostały z dniem 1 stycznia 2017 r. wyłączone z objaśnień do paragrafu dochodów 069
 21. Jakie zmiany obowiązują od 1 stycznia 2017 r. w objaśnieniach do paragrafu dochodów 097
 22. Jakie zmiany nastąpiły w zasadach umorzenia w całości należności cywilnoprawnych
 23. Czym jest kontrola zarządcza, jakich jednostek dotyczy oraz jaki jest jej cel w praktyce
 24. Do kiedy można korygować błędy wykryte po zakończeniu roku
 25. Jakimi formułami można się posłużyć, aby mieć pewność, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone poprawnie
 26. Do której pozycji RACHUNKU zysków i strat należy przyporządkować par. 419 "Nagrody konkursowe"
 27. Czy szkolenia pracowników klasyfikowane w par. 470 należy ująć w RACHUNKU zysków i strat w pozycji III czy VI
 28. Co powinien zawierać opis merytoryczny dowodu księgowego
 29. W której pozycji ZESTAWIENIA zmian w funduszu należy wykazać likwidację środka trwałego (wartość niezamortyzowana)
 30. Co może stanowić wzajemne rozliczenia między jednostkami podlegające wyłączeniu w łącznym "RACHUNKU zysków i strat"
 31. Czy samorządowy zakład budżetowy zawsze musi wpłacać nadwyżkę środków obrotowych do budżetu JST
 32. Na czym w praktyce polega zasada memoriału
 33. Zamknięcie roku 2016 w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
 34. Czy zaangażowanie wydatków na koniec roku musi być równe wydatkom wykonanym czy może być większe
 35. Czy pracownicy księgowości odpowiedzialni za ewidencję ilościowo-wartościową majątku jednostki mogą być powoływani do komisji inwentaryzacyjnej
 36. Czy koszty przyszłych okresów zawsze należy księgować przez konto 640 i rozliczyć w czasie
 37. Czy materiały biurowe (np. papier do ksero) podlegają inwentaryzacji
 38. Czym się różni „teren strzeżony” od „składowiska strzeżonego”
 39. Dlaczego warto mieć opracowaną instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych
 40. Jak prawidłowo udokumentować inwentaryzację roczną druków ścisłego zarachowania
 41. Czy jednostka może nie dokonywać potwierdzenia należności w przypadku sald nieistotnych (np. od 0 do 100 zł)
 42. Czy można przeprowadzić inwentaryzację metodą spisu z natury na podstawie wydruku komputerowego z modułu informatycznego
 43. Czy jednostka w ramach uproszczeń może pomijać w trakcie weryfikacji sald konta, które nie wykazywały żadnych obrotów
 44. Czy stanowisko KSR w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów obowiązuje już za 2016 r. czy dopiero od 2017 r.