do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

Agnieszka Drożdżal

Wieloletni skarbnik w jednostce samorządowej; trener szkoleń dla organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej; ma wieloletnie doświadczenie szkoleniowe w zakresie: budżetu jst i budżetów zadaniowych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji, planowaniu, komunikacji, motywacji, budowaniu zespołu oraz animacji środowisk lokalnych.

Lista wszystkich szkoleń autora (49):

 1. Jakie obowiązują zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego
 2. Jaką metodę inwentaryzacji należy zastosować w przypadku konta 011 Środki trwałe i 013 Pozostałe środki trwałe
 3. Czy główny księgowy może uczestniczyć w spisie z natury? Jakie są jego obowiązki
 4. Kiedy należy ocechować zakupione formularze arkuszy spisu z natury
 5. Remont czy ulepszenie – jak je odróżnić
 6. Jak prawidłowo ustalić pola spisowe w celu przeprowadzenia spisu z natury
 7. Jakie obowiązki ma kierownik jednostki w zakresie spisu z natury
 8. Kiedy składnik majątku można uznać za środek trwały
 9. Czy odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za śmieci to odsetki podatkowe (par. 091) czy odsetki ustawowe (par. 092)
 10. Na jakich kontach ujmuje się odpisy aktualizujące należności (należność główna i odsetki)
 11. Jak najwygodniej podzielić analitycznie konto 290
 12. W urzędzie miejskim zamontowano klimatyzację – czy to będzie stanowiło wydatek strukturalny
 13. Czy wartość odpisów aktualizujących wykazuje się w bilansie
 14. Pod jaką datą powinno nastąpić dokonanie odpisów aktualizujących
 15. Czy w sprawozdaniu Rb-WSa należy ująć zakup nowych mebli do gabinetu burmistrza (wymiana starych na nowe)
 16. W którym paragrafie należy ujmować delegacje dotyczące darmowych szkoleń, warsztatów czy seminariów
 17. Czy jednostki budżetowe mają obowiązek stosowania KSR 4 w zakresie odpisów aktualizujących
 18. Jak po zmianach w klasyfikacji budżetowej ujmować zwroty wydatków z lat poprzednich
 19. Wydatki strukturalne w jednostkach samorządu terytorialnego
 20. Jak po nowemu klasyfikować koszty upomnień
 21. Czy wydatki dotyczące przebudowy dachu budynku urzędu gminy są wydatkami strukturalnymi
 22. W którym paragrafie dochodów klasyfikować od 1 stycznia 2017 r. wpływy z odszkodowań
 23. Czy jednostki mogą zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy
 24. Pod jaką datą należy dokonać przeksięgowania wyniku finansowego za dany rok
 25. Czy do kontrahentów należy wysyłać potwierdzenia sald "zerowych"
 26. Jak zaksięgować zakup w grudniu ubezpieczenia na kolejny rok
 27. Zamknięcie roku 2015 w jsfp
 28. Czy warto tworzyć harmonogram czynności koniecznych do przeprowadzenia zamknięcia roku
 29. Wybrane problemy rachunkowości budżetowej
 30. Projekty i plany finansowe w jst
 31. Budżet zadaniowy
 32. Jak uniknąć błędów w ewidencji księgowej jsfp
 33. Czy można księgować zobowiązania na podstawie faktury pro forma
 34. Jak odróżnić wydatki remontowe od inwestycyjnych? Czy to zadanie głównego księgowego
 35. Jak prawidłowo ewidencjonować odsetki od należności
 36. Czy wpłatę czynszu za styczeń już w grudniu należy ujmować na koncie 840
 37. Kiedy jednostka może umorzyć należność dłużnikowi
 38. Gospodarowanie majątkiem trwałym w JSFP
 39. Pod jaką datą należy dokonać przeksięgowania z konta 860 na konto 800
 40. Jak określić wartość darowanego środka trwałego, jeśli w umowie nie określono jego wartości
 41. Jak poprawić obieg dokumentów OT, PT i LT w jednostce
 42. Jakie błędy przy inwentaryzacji majątku popełniane są najczęściej
 43. Jak w praktyce rozróżniać nakałdy na ulepszenie środków trwałych od nakładów remontowych
 44. Kiedy powinno nastąpić ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce budżetowej
 45. Które wzajemne rozliczenia między jednostkami podlegają wyłączeniu w sprawozdaniu finansowym
 46. Co robić, jeśli mimo wezwań dłużnik nie potwierdzi salda należności
 47. Jak dokumentować utworzenie odpisów aktualizacyjnych należności
 48. Jak księgować faktury, które wpływają na przełomie grudnia i stycznia
 49. Praktyczne aspekty rachunkowości budżetowej