do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

Agnieszka Drożdżal

Wieloletni skarbnik w jednostce samorządowej; trener szkoleń dla organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej; ma wieloletnie doświadczenie szkoleniowe w zakresie: budżetu jst i budżetów zadaniowych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji, planowaniu, komunikacji, motywacji, budowaniu zespołu oraz animacji środowisk lokalnych.

Lista wszystkich szkoleń autora (49):

 1. Jakie obowiązki ma kierownik jednostki w zakresie spisu z natury
 2. Kiedy składnik majątku można uznać za środek trwały
 3. Czy odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za śmieci to odsetki podatkowe (par. 091) czy odsetki ustawowe (par. 092)
 4. Na jakich kontach ujmuje się odpisy aktualizujące należności (należność główna i odsetki)
 5. Jak najwygodniej podzielić analitycznie konto 290
 6. Czy szkolenia pracowników obsługi przedszkola z zakresu bhp zalicza się do wydatków strukturalnych
 7. W urzędzie miejskim zamontowano klimatyzację – czy to będzie stanowiło wydatek strukturalny
 8. Czy wartość odpisów aktualizujących wykazuje się w bilansie
 9. Odpisy aktualizujące należności w jednostkach budżetowych
 10. Pod jaką datą powinno nastąpić dokonanie odpisów aktualizujących
 11. Czy w sprawozdaniu Rb-WSa należy ująć zakup nowych mebli do gabinetu burmistrza (wymiana starych na nowe)
 12. Wydatki strukturalne w jednostkach oświatowych
 13. W którym paragrafie należy ujmować delegacje dotyczące darmowych szkoleń, warsztatów czy seminariów
 14. Czy jednostki budżetowe mają obowiązek stosowania KSR 4 w zakresie odpisów aktualizujących
 15. Czy do wydatków strukturalnych zalicza się wydatki na zakup nowych laptopów do sal komputerowych w szkole
 16. Jak po zmianach w klasyfikacji budżetowej ujmować zwroty wydatków z lat poprzednich
 17. W którym kodzie WS ująć wydatki poniesione na opłatę czesnego za dokształcanie nauczycieli
 18. Jak klasyfikować zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu – par. 421 czy 422
 19. Wydatki strukturalne w jednostkach samorządu terytorialnego
 20. Jak po nowemu klasyfikować koszty upomnień
 21. Czy wydatki dotyczące przebudowy dachu budynku urzędu gminy są wydatkami strukturalnymi
 22. W którym paragrafie dochodów klasyfikować od 1 stycznia 2017 r. wpływy z odszkodowań
 23. Jak księgować faktury, które wpływają na przełomie grudnia i stycznia
 24. Jak dokumentować utworzenie odpisów aktualizacyjnych należności
 25. Co robić, jeśli mimo wezwań dłużnik nie potwierdzi salda należności
 26. Które wzajemne rozliczenia między jednostkami podlegają wyłączeniu w sprawozdaniu finansowym
 27. Kiedy powinno nastąpić ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce budżetowej
 28. Jak w praktyce rozróżniać nakałdy na ulepszenie środków trwałych od nakładów remontowych
 29. Jakie błędy przy inwentaryzacji majątku popełniane są najczęściej
 30. Jak poprawić obieg dokumentów OT, PT i LT w jednostce
 31. Jak określić wartość darowanego środka trwałego, jeśli w umowie nie określono jego wartości
 32. Pod jaką datą należy dokonać przeksięgowania z konta 860 na konto 800
 33. Kiedy jednostka może umorzyć należność dłużnikowi
 34. Czy wpłatę czynszu za styczeń już w grudniu należy ujmować na koncie 840
 35. Jak prawidłowo ewidencjonować odsetki od należności
 36. Jak odróżnić wydatki remontowe od inwestycyjnych? Czy to zadanie głównego księgowego
 37. Czy można księgować zobowiązania na podstawie faktury pro forma
 38. Czy warto tworzyć harmonogram czynności koniecznych do przeprowadzenia zamknięcia roku
 39. Jak zaksięgować zakup w grudniu ubezpieczenia na kolejny rok
 40. Czy do kontrahentów należy wysyłać potwierdzenia sald "zerowych"
 41. Pod jaką datą należy dokonać przeksięgowania wyniku finansowego za dany rok
 42. Czy jednostki mogą zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy
 43. Praktyczne aspekty rachunkowości budżetowej
 44. Gospodarowanie majątkiem trwałym w JSFP
 45. Budżet zadaniowy
 46. Wybrane problemy rachunkowości budżetowej
 47. Projekty i plany finansowe w jst
 48. Zamknięcie roku 2015 w jsfp
 49. Jak uniknąć błędów w ewidencji księgowej jsfp