do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia Sektor Publiczny

Agnieszka Drożdżal

Wieloletni skarbnik w jednostce samorządowej; trener szkoleń dla organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej; ma wieloletnie doświadczenie szkoleniowe w zakresie: budżetu jst i budżetów zadaniowych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji, planowaniu, komunikacji, motywacji, budowaniu zespołu oraz animacji środowisk lokalnych.

Lista wszystkich szkoleń autora (55):

 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce funkcjonowania jsfp po zmianach prawnych
 2. Czy główny księgowy może uczestniczyć w spisie z natury? Jakie są jego obowiązki
 3. Kiedy należy ocechować zakupione formularze arkuszy spisu z natury
 4. Remont czy ulepszenie – jak je odróżnić
 5. Jak prawidłowo ustalić pola spisowe w celu przeprowadzenia spisu z natury
 6. Jaka jest rola art. 12 ustawy o finansach publicznych w kontekście wygaszania gimnazjów
 7. Jakie obowiązki ma kierownik jednostki w zakresie spisu z natury
 8. Kiedy składnik majątku można uznać za środek trwały
 9. Czy odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za śmieci to odsetki podatkowe (par. 091) czy odsetki ustawowe (par. 092)
 10. Na jakich kontach ujmuje się odpisy aktualizujące należności (należność główna i odsetki)
 11. Jak najwygodniej podzielić analitycznie konto 290
 12. Czy szkolenia pracowników obsługi przedszkola z zakresu bhp zalicza się do wydatków strukturalnych
 13. W urzędzie miejskim zamontowano klimatyzację – czy to będzie stanowiło wydatek strukturalny
 14. Czy wartość odpisów aktualizujących wykazuje się w bilansie
 15. Odpisy aktualizujące należności w jednostkach budżetowych
 16. Pod jaką datą powinno nastąpić dokonanie odpisów aktualizujących
 17. Czy w sprawozdaniu Rb-WSa należy ująć zakup nowych mebli do gabinetu burmistrza (wymiana starych na nowe)
 18. Wydatki strukturalne w jednostkach oświatowych
 19. W którym paragrafie należy ujmować delegacje dotyczące darmowych szkoleń, warsztatów czy seminariów
 20. Czy jednostki budżetowe mają obowiązek stosowania KSR 4 w zakresie odpisów aktualizujących
 21. Czy do wydatków strukturalnych zalicza się wydatki na zakup nowych laptopów do sal komputerowych w szkole
 22. Jak po zmianach w klasyfikacji budżetowej ujmować zwroty wydatków z lat poprzednich
 23. W którym kodzie WS ująć wydatki poniesione na opłatę czesnego za dokształcanie nauczycieli
 24. Jak klasyfikować zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu – par. 421 czy 422
 25. Wydatki strukturalne w jednostkach samorządu terytorialnego
 26. Jak po nowemu klasyfikować koszty upomnień
 27. Czy wydatki dotyczące przebudowy dachu budynku urzędu gminy są wydatkami strukturalnymi
 28. W którym paragrafie dochodów klasyfikować od 1 stycznia 2017 r. wpływy z odszkodowań
 29. Jak księgować faktury, które wpływają na przełomie grudnia i stycznia
 30. Jak dokumentować utworzenie odpisów aktualizacyjnych należności
 31. Co robić, jeśli mimo wezwań dłużnik nie potwierdzi salda należności
 32. Które wzajemne rozliczenia między jednostkami podlegają wyłączeniu w sprawozdaniu finansowym
 33. Kiedy powinno nastąpić ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce budżetowej
 34. Jak w praktyce rozróżniać nakałdy na ulepszenie środków trwałych od nakładów remontowych
 35. Jakie błędy przy inwentaryzacji majątku popełniane są najczęściej
 36. Jak poprawić obieg dokumentów OT, PT i LT w jednostce
 37. Jak określić wartość darowanego środka trwałego, jeśli w umowie nie określono jego wartości
 38. Pod jaką datą należy dokonać przeksięgowania z konta 860 na konto 800
 39. Kiedy jednostka może umorzyć należność dłużnikowi
 40. Czy wpłatę czynszu za styczeń już w grudniu należy ujmować na koncie 840
 41. Jak prawidłowo ewidencjonować odsetki od należności
 42. Jak odróżnić wydatki remontowe od inwestycyjnych? Czy to zadanie głównego księgowego
 43. Czy można księgować zobowiązania na podstawie faktury pro forma
 44. Czy warto tworzyć harmonogram czynności koniecznych do przeprowadzenia zamknięcia roku
 45. Jak zaksięgować zakup w grudniu ubezpieczenia na kolejny rok
 46. Czy do kontrahentów należy wysyłać potwierdzenia sald "zerowych"
 47. Pod jaką datą należy dokonać przeksięgowania wyniku finansowego za dany rok
 48. Czy jednostki mogą zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy
 49. Praktyczne aspekty rachunkowości budżetowej
 50. Gospodarowanie majątkiem trwałym w JSFP
 51. Budżet zadaniowy
 52. Wybrane problemy rachunkowości budżetowej
 53. Projekty i plany finansowe w jst
 54. Zamknięcie roku 2015 w jsfp
 55. Jak uniknąć błędów w ewidencji księgowej jsfp